Wdzięczność była głównym tematem przemówienia metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca podczas nauczania skierowanego do kobiet zebranych na piekarskim wzgórzu podczas stanowej pielgrzymki kobiet do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Wdzięczność, nazywana w teologii matką wszystkich cnót, oznacza, że potrafimy dostrzec i docenić dobro, jakie otrzymujemy od Boga i od ludzi. Wdzięczność jest istotą Eucharystii, która jest właśnie dziękczynieniem, „składaniem podziękowania” za dobro otrzymane z Bożej ręki. Wdzięczność powinna być fundamentem codziennego życia każdego chrześcijanina – mówił z piekarskiego wzgórza metropolita katowicki.

Zwracając się do kobiet zgromadzonych na piekarskim wzgórzu abp Skworc podziękował im za „wierność Bogu, za troskę, jaką otaczają swoich bliskich, za wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie opuszczonego, starszego, chorego i niepełnosprawnego”. – Dostrzegamy i jesteśmy wdzięczni za miłość i dobro, jakim każdego dnia obdarzanie wasze rodziny i wasze wspólnoty – dodał.

Podczas przemówienia metropolita katowicki podkreślił, że „szczególnym wyrazem wdzięczności Bogu i ukoronowaniem siedmiu wieków maryjnej pobożności w piekarskiej parafii jest budowany dom Nazaret. – Nasi przodkowie wznieśli to sanktuarium. Dziś przeszedł czas na nasze pokolenie. Czas, aby dzięki naszym modlitwom, zaangażowaniu i darom materialnym ukończono budowę domu „Nazaret” – domu świętych rodzin i domu uświęcania rodzin – powiedział. Dodał także, że ma to być dla następnych pokoleń miejsce umacniania wiary, jak również symbol wdzięczności i wierności współczesnego Śląska Bogu i Matce Najświętszej.

W roku 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę abp Skworc przypomniał, że oficjalne włączenie Górnego Śląska do Macierzy „dokonało się symbolicznym aktem przejścia wojska polskiego przez most na Brynicy w Szopienicach w 1922 roku”. W tym kontekście podziękował matkom – „nauczycielkom przekazującym wiarę, język i kulturę”, że to właśnie dzięki nim na ziemiach śląskich przetrwałą mowa ojczysta. Jednocześnie apelował o to, by w darze odrodzonej Polsce, społeczeństwu „nieść nie tylko dobra materialne, ale i duchowe: pełną ochronę życia, świętość małżeństwa i rodziny, szacunek dla pracy, rzetelność oraz silne poczucie przynależności do wspólnoty narodów uznających chrześcijański system wartości”.

Odnosząc się do hasła roku duszpasterskiego „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” mobilizował pątniczki do uczenia „dzieci i młodzieży macierzyństwa przyjmującego życie i strzegącego życia; macierzyństwa rozumianego jako misja i powołanie; macierzyństwa przekazującego wiarę, wartość i kulturę oraz umiłowanie ojcowizny i ojczyzny”. – Uczcie zwłaszcza macierzyństwa odpowiedzialnego i trzeźwego – apelował.

Abp Skworc nie pominął tematu dzieła trzeźwościowego. – Dzisiaj chcemy podjąć i kontynuować to dzieło. (…) Musimy sobie raz jeszcze uświadomić, że alkohol jest trucizną, a świadomość skutków picia alkoholu przez kobiety w stanie błogosławionym jest kluczowa – powiedział.

Słowa wdzięczności padły także pod adresem całych rodzin, zwłaszcza tych, którzy podejmują się opieki zastępczej. Metropolita katowicki podziękował także babciom i dziadkom zwłaszcza za „piękne i umiejętne przekazywanie systemu wartości, kultury i wiary”. Pochwalił także zgromadzenia i parafie za prowadzenie przedszkoli oraz ochronek, jak i za „wszelkie inne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą”.

Zauważył, że cała „paleta inicjatyw rządowych i pozarządowych na rzecz umocnienia rodziny oraz jej kompleksowego wspierania (…) dają nadzieję na pomyślną przyszłość”.

– Postulatem sprawiedliwości i miłości społecznej jest jeszcze jedno działanie prorodzinne. Chodzi o wprowadzenie emerytur dla kobiet, które dały życie czwórce i więcej dzieci, a – oddając się całkowicie ich wychowaniu – nie pracowały zawodowo. Zasługują na taką formę wdzięczności – apelował metropolita katowicki.

Abp Skworc odniósł się także – za słowami św. Augustyna – do tego, że rodzina jest „pierwszym seminarium Kościoła, w którym rodzą się i dojrzewają powołania do wyłącznej służby Ewangelii”. – Dzisiaj z różnych przyczyn jest ich mniej. W intencji powołań potrzeba naszej modlitwy i trzeba naszego postu, aby Pan żniwa posłał robotników na swoje żniwo. Trzeba też modlitwy o zachowanie powołań; o wierność do końca – mówił.

Podczas nauczania z piekarskiego wzgórza zostały także podjęte tematy związane z ekologią, gdyż w Katowicach od 3 do 14 grudnia zostanie zorganizowany światowy „Szczyt Klimatyczny” ONZ. – Winniśmy przede wszystkim otoczyć to wydarzenie modlitwą, aby wobec globalnych problemów, doszło – pod tchnieniem Ducha Świętego – do globalnego porozumienia w sprawie troski o nasz wspólny dom – Ziemię – powiedział.

Metropolita katowicki zauważył, że grudniowe wydarzenie będzie także doskonałą okazją do jeszcze lepszego poznania nauczania papieża Franciszka zawartego w encyklice „Laudato si’”. Przypomniał – cytując papieża Franciszka – że „trzeba nawrócenia ekologicznego i podjęcia bardziej kontemplatywnego stylu życia, unikając obsesji na tle konsumpcji”

Hierarcha odniósł się także do zasad Katolickiej Nauki Społecznej mówiącej o przewadze dobra wspólnego nad dobrem jednostki.

– W każdej sytuacji konfliktu między dobrem jednostkowym a wspólnym, obowiązuje zasada Katolickiej Nauki Społecznej, iż korzyść wspólna powinna być postawiona wyżej niż dobro jednostki – mówił abp Skworc z piekarskiego wzgórza przytaczając sytuację parafii Nieboczowy, która w całości została zrelokowana z uwagi na budowę zbiornika przeciwpowodziowego.

Abp Skworc skomentował także złożony na początku pielgrzymki dar Matce Bożej, którym jest złota róża. – W symbolice chrześcijańskiej róża oznacza Chrystusa, ale także doskonałość i cnoty Maryi. Tytuł Maryi „Róża Duchowna” został zatwierdzony przez Kościół jako odpowiedni do wypowiedzenia duchowego piękna Maryi, ponieważ Ona jest ikoną piękna Boga. Jest najpiękniejszym kwiatem, jaki pojawił się w świecie duchowym, stąd słusznie nazywa się ją Różą, która uchodzi za królową kwiatów – tłumaczył symboliczne znaczenie daru złożonego w sanktuarium.

Przemówienie metropolity katowickiego na początek piekarskiej pielgrzymki jest jej tradycją. Piekarskie wzgórze bywa nazywane „śląską amboną społeczną” z której padają słowa komentarza do bieżących spraw życia społecznego w świetle zasad Katolickiej Nauki Społecznej.

diecezja.pl

Foto: ks. S. Kreczmański