Bp Jan Wątroba ordynariuszem rzeszowskim

14-06-2013

Częstochowski biskup pomocniczy Jan Wątroba został następcą bp. Kazimierza Górnego i obejmie pieczę pasterską nad diecezją rzeszowską.

1736

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Kazimierza Górnego z posługi biskupa rzeszowskiego, o czym poinformowała 14 czerwca Nuncjatura Apostolska w Polsce. Jednocześnie Papież wyznaczył nowego biskupa rzeszowskiego – został nim bp Jan Wątroba, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Nowy biskup rzeszowski ma niespełna 60 lat. Biskupem jest od 2000 roku, a jego zawołaniem są słowa: „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją” (Ecce venio). W ramach Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje był delegatem ds. duszpasterstwa kobiet, a obecnie jest członkiem Komisji Duchowieństwa.

Biskup Jan Wątroba pochodzi z miejscowości Biała koło Wielunia. Urodził się 4 grudnia 1953 r. Po ukończeniu liceum i zdobyciu świadectwa dojrzałości wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył z dwuletnią przerwą na przymusową służbę wojskową w Bartoszycach. 27 maja 1979 r. w katedrze częstochowskiej przyjął z rąk biskupa Stefana Bareły święcenia kapłańskie.

Przez dwa lata ks. Jan Wątroba pracował jako wikariusz parafii Wieruszów, po czym w 1981 r. został skierowany przez biskupa diecezjalnego do Rzymu, gdzie Fundacja Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpasterską nad pielgrzymami polskimi. Posługę w Centro Pastorale „Corda Cordi” pełnił przez cztery lata. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej.

W lipcu 1985 r. nowy biskup częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem wydziału duszpasterskiego oraz rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej. Pełnił też obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów w ramach studium „Tirocinium pastorale”. W roku 1994 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i funkcję tę pełnił przez 6 lat.

W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. Jan Wątroba uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994)” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 20 kwietnia 2000 r. rektora częstochowskiego seminarium duchownego ks. dr. Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. 14 czerwca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem rzeszowskim.

Dotychczasowy biskup rzeszowski Kazimierz Górny przechodzi na emeryturę, zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Był on pierwszym biskupem rzeszowskim. Swoją pasterską posługę w tej diecezji sprawował od chwili jej powstania, 25 marca 1992 r. W Konferencji Episkopatu Polski pełnił szereg istotnych funkcji, w tym od 1985 r. był członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin, przemianowanej później na Radę ds. Rodziny. Od 2011 r. bp Górny przewodniczył pracom tego gremium. W grudniu ub. roku ukończył 75 lat.

Zobacz także:

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce