Kapelan „Solidarności” przechodzi na emeryturę

06-10-2012

Biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski po ukończeniu 75. roku życia złożył rezygnację z pełnienia posługi na ręce Ojca Świętego. Została ona przyjęta, o czym poinformowała 6 października Nuncjatura Apostolska w Polsce.

1674

Biskup Edward Frankowski prowadził szeroko zakrojoną działalność społeczną. Bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 r. w Hucie Stalowa Wola. Jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji repre­sjonowanych przez władze komunistyczne, szczególnie w stanie wojennym. Wspierał tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska. W latach 1980-1992 pełnił posługę kapelana NSZZ „Solidarność”. Był represjonowany przez władze PRL. Instytut Pamięci Narodowej w 2004 r. przyznał mu status pokrzyw­dzonego przez system komunistyczny.

W Stalowej Woli inspirował inicjaty­wy społeczne, m.in. w 1982 r. pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych, zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tygodnie Kultury Chrześcijań­skiej.

Bp Edward Frankowski urodził się 15 sierpnia 1937 r. w Kępie Rzeczyckiej k. Stalowej Woli. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Świecenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1961 r. z rąk bp. Franciszka Bardy. Jako wikariusz pracował w Hyżnem k. Rzeszowa (od 1961) i w Ja­śle (od 1963). Był proboszczem w parafiach: Stalowa Wola, parafia Matki Bożej Różań­cowej (1967-1975), Stalowa Wola św. Floriana (od 1975-1978), Stalowa Wola par. Matki Bożej Królowej Polski (1978-92).

Jan Paweł II mianował go 16 lutego 1989 r. biskupem tytularnym Tigamibena i biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Konsekracja odbyła się 5 mar­ca 1989 r. w Stalowej Woli. Od 1992 r. jest biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje (od 1996 r.) bp Frankowski był członkiem Rady ds. Rodziny. Ponadto był członkiem Rady ds. Społecznych,  Komisji „Iustitia et Pax” i Komisji Charytatywnej. Pełnił funkcję asystenta kościelnego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i należał do Zespołu ds. Akcji Katolickiej.

Jako biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Przez wiele lat prowa­dził zajęcia z socjologii religii i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz katolickiej nauki spo­łecznej na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Od 1980 r. zabiegał o utworzenie Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (obecnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL), gdzie organizował tak­że liczne sesje popularno-naukowe oraz powołał ośrodek formacji świeckich liderów katolickich oraz budował obiekty uniwersyteckie. W 2005 r. obronił doktorat z nauk społecznych. Posiada szereg publikacji na tematy społeczno-religijne.

Jest honorowym obywatelem Stalowej Woli, Honorowym Członkiem NSZZ „Solidarność”, zo­stał także odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

6 października 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację bp. Edwarda Frankowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 KPK.