Zdanie się na wolę Bożą i pokorne zawierzenie Bożej Opatrzności swojego życia wraz z jego słabością i niewystarczalnością jest jedynym gwarantem tego, że „Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach do Biskupa Nominata Waldemara Musioła.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

Warszawa, dnia 29 października 2022 roku

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

z wielką radością przyjąłem informację, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza Biskupem Pomocniczym Diecezji Opolskiej.

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce pragnę przekazać jak najserdeczniejsze gratulacje oraz zapewnić o naszej modlitwie.

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Gregis czytamy: „Pasterze owczarni (Pastores gregis), w wypełnianiu swojej posługi biskupiej są świadomi, iż mogą liczyć na szczególną łaskę Bożą. W Pontyfikale Rzymskim, podczas uroczystej modlitwy w czasie święceń, główny konsekrator po prośbie o wylanie Ducha Świętego, który wspiera i prowadzi, powtarza słowa istniejące już w dawnym tekście Tradycji Apostolskiej: «o Ojcze, który znasz tajemnice serca, udziel Twemu słudze, wybranemu przez Ciebie do godności episkopatu, łaski, aby pasł Twoją świętą owczarnię bez zarzutu ». W ten sposób wypełniana jest wciąż wola Pana Jezusa, Wiecznego Pasterza, który posłał Apostołów, tak jak On sam został posłany przez Ojca (por. J 20, 21) i pragnął, aby ich następcy, czyli biskupi, byli pasterzami Jego Kościoła po wieki wieków”(PG, 1).

Misja biskupia przerasta możliwości i zdolności każdego człowieka, ponieważ każdego człowieka przerasta miłość Najwyższego Pasterza, której szczególnym świadkiem i głosicielem staje się kapłan wraz z przyjęciem sakry biskupiej. Zdanie się na wolę Bożą i pokorne zawierzenie Bożej Opatrzności swojego życia wraz z jego słabością i niewystarczalnością jest jedynym gwarantem tego, że „Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona”.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski oraz wstawiennictwu świętych patronów.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Waldemar MUSIOŁ
Biskup Pomocniczy Nominat Diecezji Opolskiej