Abp Stanisław Gądecki moderował pierwszą część obrad przewodniczących episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej, które trwają w Bratysławie. Wygłosił też wykład wprowadzający do dyskusji na temat sytuacji rodziny w świecie postmodernistycznym, duszpasterstwa osób rozwiedzionych, stosunku Kościoła do osób o skłonnościach homoseksualnych oraz wpływu ideologii przeciwnych rodzinie.

– Dyskusje prowadzone podczas Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w październiku 2014 roku ujawniły, że konieczne jest pogłębienie refleksji na temat powołania mężczyzny i kobiety w relacji do małżeństwa i rodziny. Refleksja ta powinna czerpać ze źródła Bożego Objawienia i budować na solidnym fundamencie antropologicznym – mówił w Bratysławie abp Gądecki. W swoim wykładzie podkreślał rolę małżeństwa i rodziny w życiu człowieka, społeczeństwa i Kościoła.

Arcybiskup podkreślał, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tylko jako mężczyzna i kobieta jest w stanie w relacji zrozumieć siebie i odkryć bogactwo drugiej osoby „jednakowej w godności, ale różnej w jej seksualności”. Dlatego – jak zaznaczał – stanowczo należy odrzucić jakąkolwiek próbę zrównania związków opartych na przymierzu małżeńskim ze związkami osób jednej płci. –  Związki te nie mówią prawdy o człowieku, o jego powołaniu do miłości i rodzicielstwa – dodawał.

Przewodniczący Polskiego Episkopatu podkreślał podczas wykładu wygłoszonego w Bratysławie, jak ważna w realizacji swojej tożsamości jest stała formacja w wierze młodych ludzi. Niezastąpioną rolę odgrywa tu szczęśliwa i dająca poczucie bezpieczeństwa rodzina oraz przede wszystkim osobowa relacja każdej osoby z Chrystusem.

Abp Gądecki zwracał uwagę na sondaże wskazujące na brak wiary młodych ludzi, ale także na ich duchowe zagubienie i potrzebę duchowego wsparcia przez pasterzy. Z niepokojem zauważał, że zwiększa się ilość młodych ludzi żyjących w świecie samotnie. Z drugiej strony przytaczał zaś wyniki ankiet przygotowywanych na III Nadzwyczajny Synod Biskupów dotyczący rodziny, wskazujące na to, że rodziny, które deklarowały systematyczne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła, wspólną modlitwę i zaangażowanie w różne ruchy i stowarzyszenia katolickie, deklarują, że czują się szczęśliwe, nawet pomimo gorszych warunków materialnych.

Jako zagrożenia, które uderzają w rodzinę abp Gądecki wymienił konkubinaty i spadek zawieranych małżeństw sakramentalnych, plagę rozwodów oraz ideologię, która poprzez głoszenie „prawa do dziecka” traktuje je jako towar lub lek na frustracje. Przewodniczący Episkopatu podkreślał, że zabijanie dzieci nienarodzonych i in vitro stoi w sprzeczności z zamysłem Boga i nie może być sposobem na ułożenie sobie życia. Wskazywał też na zagrożenia płynące ze środków społecznego przekazu, które często stają się miejscem prowadzenia polityki przeciwnej rodzinie i promowania ideologii gender.

Dostrzegając zalety rozwoju świata wirtualnego, który ułatwia codzienne życie,  abp Gądecki zauważył też zagrożenia z nim związane. Mówił, że cyfrowy światy paradoksalnie powiększa uczucie osamotnienia i może zubażać relacje międzyludzkie. Z niepokojem wskazywał, że znaczna część aktywności w sieci związana jest z pornografią, a dane statystyczne mówią o separacjach, które dokonują się często z winy zdrady małżeńskiej wirtualnej.

Jako sposób na skuteczne przeciwdziałanie tym niebezpieczeństwom Przewodniczący KEP  wskazywał  potrzebę stworzenia „strategii głoszenia w sposób nowoczesny i radosny prawdy o człowieku stworzonym z miłości i do miłości”. Proponował, by były to działania zaplanowane i obliczone na osiągnięcie wyników w postaci zmiany podejścia odbiorców do nauki Kościoła na temat godności życia, małżeństwa i sakramentów świętych. Jednym z działań mogłoby być ukazywanie przykładów małżeństw, które w radościach i problemach są wierne Chrystusowi i Ewangelii. – Trzeba przekonywać, że miłość powinno się znaleźć w rodzinie i małżeństwie, wśród osób najbliższych i przed nimi otwierać swoje serce – mówił abp Gądecki. Podkreślał też wartość rodzin wielodzietnych. – Wielodzietność […] jest wielkoduszną decyzją rodziców, która, wynikając z miłości, pragnie przyjąć wszystkie dzieci, którymi Bóg ich obdarza – mówił.

Odnosząc się do kwestii par żyjących w związkach niesakramentalnych, Przewodniczący KEP podkreślał, że Kościół ich nie odrzuca i nie potępia. Wyjaśnił jednak, że wprowadzanie nowych rozwiązań, mogłoby przekreślić pozytywny wysiłek wielu osób, które do tej pory żyją w związkach niesakramentalnych i choć mieszkają z partnerem, aby wychować swoje dzieci i kochać siebie nawzajem, starają się zachować czystość. Zwrócił uwagę na istniejące grupy modlitewne i grupy wsparcia dla rozwiedzionych działające w różnych ośrodkach katolickich, które mogą stać się dobrą okazją do pogłębienia wiary tych osób.

Mówiąc o osobach homoseksualnych, wskazał, że należy podchodzić do nich z wielką delikatnością, nie oceniając i nie potępiając osoby. Nie można jednak zezwolić na to, aby osoby te domagały się rozpoznania ich faktycznego współżycia jako zgodnego z naturą. – Niemożliwe jest również zrównanie ustawodawcze wspólnego zamieszkania osób o skłonnościach homoseksualnych z małżeństwem kobiety i mężczyzny – mówił. Wskazywał, by podejmować wysiłki, aby osoby o skłonnościach homoseksualnych poddawały się terapii i poprzez wsparcie kompetentnych duchownych uczestniczyły w życiu Kościoła. Przytoczył też badania psychologów, z których wynika, że wiele problemów homoseksualnych związanych jest z brakiem ojca w rodzinie.

Na zakończenie wykładu abp Stanisław Gądecki podkreślił, że „tylko systematyczna formacja małżeństw i rodzin oparta na osobowym spotkaniu z Chrystusem jest gwarancją trwałości społeczeństwa i budowania cywilizacji miłości, i uniknięcia wszelkich pułapek oraz bezdroży ideologii wymierzonych przeciwko rodzinie”.

fot. Archidiecezja Bratysławska

 

***

Trwające w dniach 11-12 maja br. w Bratysławie spotkanie przewodniczących episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej składa się z trzech sesji.  Pierwsza, pod przewodnictwem abp. Gądeckiego, dotyczyła „wybranych aspektów sytuacji rodziny w świecie postmodernistycznym”. 12 maja odbędą się dwie kolejne sesje. O godz. 9.30 rozpoczną się obrady pod przewodnictwem abp. Stanislava Zvolenskýego z Bratysławy, które zajmą się „pozycją państw Europy Środkowo-Wschodniej w zjednoczonej Europie w 25 lat po upadku komunizmu”. Ostatnia sesja, moderowana przez kard. Pétera Erdő z Budapesztu będzie poświęcona wkładowi Kościołów w państwach pokomunistycznych w pojednanie między narodami. Po południu, na zakończenie obrad, zostaną ogłoszone dwa oświadczenia: na temat rodziny i na temat sytuacji na Ukrainie.

Obrady  przewodniczących episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej odbywają się zazwyczaj co roku w innym kraju i są organizowane przez Radę Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Poprzednie takie spotkanie miało miejsce w dniach 6-7 lutego 2014 r. w Warszawie.