Raport nt. działalności charytatywnej Kościoła

0
2758

Kościół katolicki można bez wątpienia uznać za największą instytucję charytatywną w Polsce – wynika z analizy pierwszego ogólnopolskiego badania kościelnych instytucji oraz organizacji charytatywnych. Raport na ten temat zaprezentowano 3 grudnia 2015 roku w siedzibie Caritas Polska w Warszawie.

>>RAPORT

>>Wyniki RAPORTU w grafikach

Pomoc osobom starszym, uzależnionym, niepełnosprawnym, bezdomnym, uchodźcom; pomoc doraźna, żywnościowa, medyczna, psychologiczna i rodzinna to niektóre z rodzajów działalności (na poziomie instytucjonalnym, jak i lokalnym) uwzględnionej w raporcie na temat działalności charytatywnej Kościoła katolickiego.

Z przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie Caritas Polska we współpracy z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski badania wynika, że w 2014 r. w Polsce działało 835 instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego. Większość z nich prowadzą zakony żeńskie (432 – 52%). Instytucji charytatywnych zakonów męskich jest 249 (30%), natomiast diecezjalnych – 154 (19%). Mniejsza procentowo działalność charytatywna w diecezjach wynika jednak z faktu, że jest ona tam znacznie bardziej scentralizowana a różne dzieła formalnie funkcjonują jako jeden podmiot – Caritas diecezjalna.

Jak wynika z raportu, 835 instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego w Polsce prowadzi około 5 tys. różnych dzieł. Z działalności tych instytucji w 2014 roku korzystało łącznie około 2,9 miliona beneficjentów, których jednak – jak zaznacza dyrektor ISKK ks. Wojciech Sadłoń – nie należy mylić z jednostkowymi osobami. Najwięcej inicjatyw charytatywnych służy dzieciom i młodzieży (1372), jak również  bezdomnym (897). Pomoc doraźna to 861 dzieł (noclegownie, jadłodajnie).

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się intensywny proces powstawania wielu nowych organizacji przy parafiach. Organizacje te prowadzoną różnorodną działalność. Większość z nich ma charakter wyłącznie modlitewny i duchowy, jednak 12% podejmowanej przez te organizacje działalności to pomoc charytatywna. Świadczona przez organizacje parafialne pomoc charytatywna trafia do ponad 600 tys. osób.

Przeprowadzone przez ISKK badanie było pierwszą próbą uzupełnienia brakującej wiedzy na temat posługi charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce oraz całościowego ujęcia tej działalności. Z punktu widzenia metodologicznego, badanie zostało zrealizowane na niskim poziomie i pozwala jedynie na ogólne szacunki dotyczące skali oraz zakresu posługi charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce. Mimo to potwierdziło ono, że posługa odbywa się zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i lokalnych oraz że Kościół katolicki należy do największych instytucji charytatywnych w Polsce.

BRAK KOMENTARZY