Umiłowani Bracia i Siostry, złączeni ze sobą więzami tej samej wiary i tego samego polskiego pochodzenia!

W imieniu własnym i biskupów Kościoła w Polsce przekazuję Wam serdeczne pozdrowienie i zapewnienie o duchowej z Wami łączności poprzez modlitwę, jaka płynie do Boga z naszych serc i świątyń. Przynależność do tego samego polskiego narodu oraz do Kościoła, który jest wspólnotą przekraczającą granice państw i kontynentów pogłębia naszą bliskość i wzajemną odpowiedzialność.  W tym duchu przesyłam Wam z serca płynące życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2016.

W okresie świątecznym we wszystkich kościołach chrześcijańskich jest odczytywany prolog Ewangelii św. Jana, w którym umiłowany uczeń Jezusa podkreśla, że przez Słowo Wcielone

„wszystko się stało
a bez Niego nic się nie stało
co się stało” /J 1,3/.

Św. Jan wskazuje na boską naturę narodzonego w Betlejem Jezusa, który będąc współistotnym Bogu Ojcu uczestniczył w Jego dziele stwórczym. Co więcej, nadal podtrzymuje świat, w tym i człowieka, w istnieniu – jak pisze autor Dziejów Apostolskich w Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). Tej prawdy nie zmienia fakt, iż wielu ludzi żyje tak jakby Bóg nie istniał, a nawet stara się zachowywać jakby sami byli bogami. W ten sposób ulegają szatańskiej pokusie, która od zarania dziejów człowieka wmawia mu, że Bóg nie jest jego sprzymierzeńcem, lecz zagrożeniem.

Ponieważ żyjecie w kontekście takiej właśnie, powszechnie i natarczywie szerzonej ideologii, dlatego tym bardziej Wam życzę głębokiej i żywej wiary w obecność i miłość Jezusa. Niech wzgląd na Jezusa kieruje Waszymi myślami i pragnieniami, postanowieniami i decyzjami, całym Waszym zachowaniem. Wszystko, czego dokonujecie niech dokonuje się w obecności Jezusa i zgodnie z Jego wolą, którą możecie odczytać na kartach Ewangelii, w nauczaniu Kościoła, a także w osobistej, modlitewnej relacji z Tym, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.

Umiłowani!

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeżywamy w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. W okresie świątecznym i w całym nowym roku częściej niż dotychczas kierować będziemy nasze spojrzenie na obraz Pana Jezusa miłosiernego, objawiającego się św. s. Faustynie. Przyglądając się temu obrazowi zauważamy, że Jezus ukazany jest w postawie dynamicznej, przybliżającej się do nas, idącej w naszym kierunku. W ten sposób wyraża prawdę o Bogu, który w nieskończony swym miłosierdziu wciąż do nas przychodzi w osobie Jezusa. Otwierajcie Mu drzwi Waszych serc i umysłów! Pozwólcie, by wszedł ze swoją miłością do Waszych domów, małżeństw i rodzin!

Ostatnio dużo mówiło się o małżeństwie i rodzinie w związku z Synodem Biskupów w Rzymie. Ojcowie synodalni nie ulegli presji zmiany nauczania Kościoła i liberalizacji dyscypliny kościelnej w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Natomiast w większym niż dotychczas stopniu objęli zainteresowaniem i troską małżeństwa i rodziny przeżywające kryzys i prowadzące życie uniemożliwiające im sakramentalną komunię z Jezusem. Dbając o pogłębienie miłości we własnych rodzinach, proszę, byście kierowali najpierw życzliwe spojrzenie, a następnie kroki  w kierunku tych naszych braci i sióstr, którzy albo przeżywają kryzys życia małżeńskiego albo żyją w związkach niesakramentalnych. Zachęcajcie jednych i drugich do zbliżenia się do Jezusa, do spotkania z Nim, bo jak wiemy i ze świadectw ewangelistów, i ze świadectw współczesnych chrześcijan Jezus potrafi na trwale uzdrowić i wyprostować człowieka oraz naprawić jego relacje z innymi. Potrafi też otworzyć oczy, tak aby mogły nawet ujrzeć Boga bliskiego niemal na wyciągnięcie ręki. Z tej bliskości rodzić się będą dobre postanowienia i czyny, w tym i zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

Niech obraz Jezusa miłosiernego zbliżającego się do człowieka zwróci Waszą uwagę także na naszych rodaków nie radzących sobie w warunkach emigracyjnych, mówiąc językiem papieża Franciszka, żyjących na peryferiach. Dla nich Boże Narodzenie  będzie się kojarzyć nie tyle z dniem 25 grudnia, co z każdym dniem, w którym doświadczą pomocy, a obraz Jezusa miłosiernego przybierze rysy twarzy tych, którzy okazali im miłość. To kolejne wyzwanie ściśle związane z Rokiem Miłosierdzia,  stojące przed pojedynczymi osobami, jak i naszymi polonijnymi wspólnotami.

Te wszystkie wysiłki, zachęty i inicjatywy, zaowocują ulgą i wyzwoleniem, pokojem i radością, jeśli podyktowane i poparte będą wiarą w obecność Jezusa miłosiernego w naszym życiu. Bez wiary bowiem trudno człowiekowi zrozumieć konieczność zmian i nawrócenia, tym bardziej jeśli wymagają zaparcia się siebie, poświęcenia, czy rezygnacji z dotychczasowej formy życia. Okazją do pogłębienia naszej wiary będzie przeżywana w przyszłym roku 1050. rocznica chrztu Polski. Główne uroczystości odbędą się w dniach od 14 do 16 kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie.

XI wieków temu nasi przodkowie przyjęli wiarę chrześcijańską od innych narodów. Dzisiaj Polska uchodzi za kraj najbardziej chrześcijański w Europie. Dlatego ostatni papieże – św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek – wiązali duże nadzieje z Polakami, że świadectwem życia ożywią wiarę w krajach obecnego przebywania. Wspomnienie chrztu Polski i dziedzictwa chrześcijańskiego naszego narodu niech zatem stanie się okazją dla Was, kochani Rodacy, by podjąć konkretne decyzje służące pogłębieniu własnej wiary i świadczeniu o niej. Być może trzeba będzie zrewidować dotychczasowy styl życia i powrócić do Jezusa obecnego we wspólnocie Kościoła?! Bądźcie wierni przyrzeczeniom chrzcielnym, co bez wątpienia przysłuży się dobrze zarówno Wam, jak i Waszym rodzinom. Świętując rocznicę chrztu Polski, życzmy też jak najlepiej naszej wspólnej Matce, Ojczyźnie, by wolna od nieszczęść i zamętu, rozwijała się w pomyślności i solidarności, wierna chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Kochani Rodacy!

Świętując Boże Narodzenie w Roku Miłosierdzia, życzę Wam, by promienie płynące z gorejącego ogniska miłości, jakim jest serce Jezusa, ogarnęły Was i Waszych bliskich, i zapaliły w Was wielki płomień wiary i miłości!

Niech Jezus miłosierny, którego narodziny w tych dniach obchodzimy błogosławi także Waszym codziennym poczynaniom zmierzającym do poprawy sytuacji bytowej. Niech chroni Was od nieszczęść i pomnaża wszystko, co pozwoli Wam na życie w pokoju.

Przy tej pięknej okazji, jaką są święta Bożego Narodzenia składam gorące podziękowanie wszystkim duchownym, siostrom zakonnym i osobom świeckim, dzięki którym Polacy żyjący na całym świecie mogą na co dzień doświadczać obecności rodzącego się w Kościele Jezusa! Niech Dziecię Jezus umacnia Was w Waszej oddanej służbie, która jest niczym innym jak posługą Jezusowi obecnemu w drugim człowieku.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz naznaczonego Bożym miłosierdziem Nowego Roku!

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

                bp Wiesław Lechowicz
                 Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

BRAK KOMENTARZY