„Celem każdej liturgii jest uwielbienie Stwórcy i uświęcenie człowieka, dlatego liturgia zakłada tak kierunek wstępujący, czyli od człowieka do Boga, wyrażający się w składaniu ofiary, dziękczynieniu i uwielbieniu, jak i nurt zstępujący, od Boga do człowieka, wyrażający się zstępowaniem Bożej łaski, skutkujący uświęceniem człowieka” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. w poznańskiej katedrze, sprawowanej dla uczestników I Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych.

W homilii przewodniczący KEP podkreślił, że celem zakończonego dziś w stolicy Wielkopolski forum ceremoniarzy „była pomoc w bardziej świadomym przeżywaniu liturgii, która nieraz tak przez duchownych, jak i świeckich przeżywana jest bez większego zaangażowania ze strony wiernych lub wprost zaniedbywana”.

„Pojmowanie i przeżywanie liturgii jedynie zewnętrznie, na sposób materialny czyni z niej pusty akt, przechodzący powoli w rutynę, obojętność albo nawet w obłudę” – zauważył metropolita poznański. Przypomniał, że autentyczna liturgia angażuje całą naszą osobę, duszę, serce, umysł, ciało i zmysły.

Nawiązując do czytań liturgicznych, zwrócił uwagę na przejście od kultu materii do ducha, ukazując najpierw Dekalog, zakazujący oddawania kultu wszystkiemu co materialne i widzialne, a następnie scenę oczyszczenia świątyni jerozolimskiej przez Jezusa.

„Dziesięć przykazań to wyraz podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego, który objawia poważne zobowiązania będące ze swej natury niezmiennymi i obowiązującymi zawsze i wszędzie” – zaznaczył metropolita poznański.

Abp Gądecki przypomniał, że nikt nie może się od nich dyspensować, wszystkie wzajemnie się warunkują, stanowiąc organiczną całość.

„Przekroczenie jednego przykazania staje się przekroczeniem pozostałych, nie można bowiem wielbić Boga, nie miłując ludzi, nie można też okazywać czci drugiemu człowiekowi i zarazem nie czcić Boga, Jego Stwórcy” – zaznaczył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP zauważył, że Dekalog łączy bowiem życie teologalne z życiem społecznym człowieka. Jest znakiem miłości Boga do człowieka i wyrazem pragnienia, by nauczyć go odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, sprawiedliwości od tego co niesprawiedliwe.

Abp Gądecki, nawiązując do czytanej dziś Ewangelii o zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez Jezusa, podkreślił, że Jego gest wymierzony w kupców i bankierów „był atakiem na składanie w świątyni ofiar ze zwierząt, a więc atakiem na istniejącą formę kultu i ofiar w ogólności”. Zaznaczył, że w oczach kapłanów było to naruszenie prawa Mojżeszowego, dlatego władze świątynne słusznie pytają Jezusa, jakim znakiem chce usprawiedliwić swój postępek.

Przewodniczący KEP podkreślił, że Jezus mówi o innej świątyni, „o tej, która ulegnie zniszczeniu na Golgocie”.

„Świątynia zostanie zburzona, Jezus zostanie ukrzyżowany, a potem Jego zmartwychwstałe Ciało, czyli On sam, stanie się rzeczywistą świątynią ludzkości, w której rozpocznie się nowy kult, kult miłości i kult w duchu i prawdzie” – zauważył metropolita poznański.

I Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych odbywało się w dniach 2-4 marca w Poznaniu. W ramach spotkania w sobotę 3 marca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyła się konferencja pt. „Liturgia – zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?” z udziałem bp. Adama Bałabucha, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Oprócz kleryków reprezentujących ponad połowę seminariów diecezjalnych w sympozjum uczestniczyli też przedstawiciele służby liturgicznej archidiecezji poznańskiej, ministranci i ceremoniarze.

Organizatorami forum były Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu.

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii, czuwa nad prawidłowym przebiegiem liturgii. Funkcja ta jest szczególnie ważna w seminariach duchownych, które zazwyczaj przygotowują ceremonie z udziałem biskupów.

msz/ Poznań/ KAI

Zobacz też:
>>Pełny tekst homilii
>>Fotogaleria