W pierwszą niedzielę czerwca br. w naszej katedrze we Wrocławiu, ale także w innych naszych cerkwiach parafialnych, wznosi się do Pana modlitwa dziękczynna za ćwierć wieku istnienia struktur eparchialnych oraz za wszystkie dobre dzieła, które w tym czasie udało się osiągnąć nam wszystkim – powiedział bp Włodzimierz R. Juszczak OSBM podczas uroczystej Pontyfikalnej Boskiej Liturgii z okazji 25-lecia utworzenia eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Uroczystości centralne odbyły się w soborze katedralnym we Wrocławiu, jednak duchowieństwo i wierni zanosili dziękczynne modlitwy we wszystkich greckokatolickich parafiach eparchii. Uroczyste ogłoszenie ustanowienia nowej struktury kościelnej nastąpiło 31 maja 1996 r. Stolica Apostolska utworzyła metropolię przemysko-warszawską, która objęła swym zasięgiem terytorium całego kraju. W skład metropolii weszła nowo utworzona eparchia wrocławsko-gdańska oraz podniesiona do godności archieparchii przemysko-warszawskiej ówczesna eparchia przemyska. Granicą obu administracyjnych jednostek Kościoła była rzeka Wisła. W 2020 r. ponownie zreorganizowano struktury Kościoła greckokatolickiego – powstała nowa eparchia olsztyńsko-gdańska, natomiast eparchia wrocławsko-gdańska zmieniła dotychczasową nazwę na wrocławsko-koszalińską.

„Wszyscy dobrze wiemy, że utworzenie w 1996 roku eparchii wrocławsko-gdańskiej nie było początkiem obecności naszego Kościoła i jego działalności na terytorium powojennej Polski, po lewej stronie Wisły. Synod Biskupów naszego Kościoła mógł wydać decyzję o utworzeniu nowej eparchii, którą następnie pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II, dlatego że na tych ziemiach już dawno istniały silne greckokatolickie parafie i ośrodki duszpasterskie. Na ziemiach zachodnich i północnych powojennej Polski znalazło się ok. 150 tys. wysiedleńców akcji „Wisła” 1947 roku. To oni przywieźli na te ziemie głęboką wiarę i głębokie przywiązanie do obrządku wschodniego oraz do swojego Kościoła” – kontynuował w homilii bp Juszczak. Hierarcha wyjaśnił wiernym, co oznacza dla wszystkich srebrny jubileusz, przypomniał sylwetki najwybitniejszych gorliwych duszpasterzy, duchownych eparchialnych i zakonnych, którzy głosili Słowo Boże, udzielali świętych sakramentów i starali się, by wierni nie zapomnieli o swojej wierze i tradycji oraz siostry zakonne zaangażowane w katechizację. Władyka Włodzimierz przybliżył wiernym osobę pierwszego ordynariusza eparchii – bpa Teodora Majkowicza.

„Modlitwą dziękczynną obejmuję również wszystkie osoby,  które współpracowały i współpracują z naszym duchowieństwem: diaków (kantorów), zakrystianów, kościelnych, członków chórów parafialnych, rad parafialnych i wszystkich, którzy brali na siebie obowiązek współodpowiedzialności i starań za nasze świątynie parafialne. Niech Pan Bóg szczodrze wynagrodzi!” – bp Juszczak podziękował wszystkim zaangażowanym w życie wspólnot greckokatolickich w całej eparchii. Wspomniał także o wyzwaniach związanych ze zjawiskami społecznymi, migracją ludności, a przede wszystkim pandemią koronawirusa. Biskup zachęcił wiernych do większej wrażliwości na ludzkie potrzeby.

„Niech jubileusz ustanowienia eparchii wraz z jej ważną i chwalebną przeszłością będzie dla nas wszystkich radosną okazją do patrzenia w przyszłość z optymizmem”- podsumował ordynariusz eparchii wrocławsko-koszalińskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Eparchia wrocławsko-koszalińska (do 2020 roku eparchia wrocławsko-gdańska) składa się z siedmiu dekanatów: wrocławskiego, zielonogórskiego, koszalińskiego, słupskiego, poznańskiego, katowickiego i legnickiego. W eparchii działa ponad 60 parafii i ośrodków duszpasterskich, w których posługuje ponad 30 kapłanów. W eparchii są też trzy klasztory żeńskie, w których modli się i pracuje dziesięć sióstr zakonnych. Wierni to przede wszystkim przesiedleńcy i potomkowie przesiedleńców akcji „Wisła”, a w ostatnich latach także coraz liczniejsi nowo przybyli migranci zarobkowi i studenci z Ukrainy. Terytorium eparchii pokrywa się z obszarem rzymskokatolickich metropolii: szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej, poznańskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej i częstochowskiej (bez diecezji radomskiej).

Eparchia Wrocławsko-Gdańska

Fot. Eparchia Wrocławsko-Gdańska