Wskaźnik communicantes, określający liczbę osób przystępujących podczas Mszy św. do Komunii św., po raz kolejny nieznacznie wzrósł i w 2013 wyniósł 16,3%. Natomiast liczba osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii zmniejszyła się o blisko 1%. Spadek wskaźnika dominicantes dotyczy niemal wszystkich diecezji w Polsce. – W 2013 roku wskaźnik dominicantes zmniejszył się do poziomu 39,1%. Oznacza to, że kolejny już rok z rzędu Polacy rzadziej przychodzą na niedzielną Mszę św. – podkreśla ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Zwraca też uwagę, że po raz pierwszy od początku prowadzonych badań poziom dominicantes spadł poniżej 40%.
 Zobacz

Najwięcej wiernych uczestniczy w Eucharystii w niedzielę w południowych diecezjach: tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, krakowskiej i bielsko-żywieckiej. Choć i w pierwszej piątce widać duże różnice – w diecezji tarnowskiej uczestniczy we Mszy św. 69% wiernych, a w diecezji bielsko-żywieckiej – 49,3%. Najmniej wiernych uczestniczy we Mszach św. w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie do kościoła chodzi mniej niż jedna czwarta (24,3%) oraz w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (25%) i łódzkiej (25,6%).

Do Komunii św. najwięcej wiernych przystępuje w diecezjach: tarnowskiej, przemysko-warszawskiej, opolskiej, pelplińskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Najrzadziej Komunię św. przyjmują wierni z diecezji: sosnowieckiej, szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.

Zauważalna jest także zmiana związana z porą uczestniczenia we Mszy św. – Tę przemianę potwierdza dynamika wybieranych przez Polaków godzin Mszy św. Chociaż wciąż około 80% Polaków przychodzi do kościoła przed południem, to jednak wzrasta grupa tych, którzy przekładają udział w Eucharystii na godziny popołudniowe i wieczorne – wskazuje ks. Sadłoń.
 Zobacz

Praktyki religijne są oznaką wiary i związku z Kościołem. Regularne statystyczne ich badania obejmujące wszystkie parafie w Polsce, prowadzone są już od ponad trzydziestu lat przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Statystyki_2013

Dominicantes i communicantes 2013 wg diecezji

Dominicantes_Communicantes_2013_alfabetycznie

Zestawienie dominicantes i communicantes 2013

Dominicantes_Communicantes_2013_ranking

Statystyka powołaniowa Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań 2014/2015

1. Wykaz liczebny kleryków w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce

a) Seminaria diecezjalne:

586 kleryków diecezjalnych na dzień 1 października 2014 roku rozpoczęło przygotowanie do święceń kapłańskich. W 2013 roku było ich 589,  a w 2012 roku – 664.

W seminariach duchownych diecezjalnych, na koniec września 2014 roku było łącznie 2851 kleryków, a w roku 2013  – 3024.  W 2009 roku, a więc 5 lat temu w seminariach było 3732 kleryków, a więc jest obecnie o 881 mniej.

Pod względem ilości kleryków w seminariach diecezjalnych w roku 2014/15:
– nadal przewodzi diecezja tarnowska  – 197,
– dalej jest diecezja katowicka i warszawska – 129,
– diecezja krakowska – 109, przemyska –100, pelplińska – 94 i poznańska – 90.

Najmniej kleryków jest w seminariach diecezji:

– łowickiej – 28,
– bydgoskiej – 31,
– elbląskiej – 36,
drohiczyńskiej – 37,
– sosnowieckiej – 41
oraz ełckiej i gnieźnieńskiej po 43.

Największą liczbą kleryków przyjętych na pierwszy rok ma diecezja:

– tarnowska – 36,
– 
dalej katowicka – 32,
– radomska i warszawska – 26,
– przemyska – 24,
– krakowska i pelplińska – 22,
– poznańska – 20, kielecka i siedlecka po 18,
gdańska, gliwicka i warszawsko – praska po 17,
lubelska i zielonogórsko – gorzowska – 16,
szczecińska – 15,
– bielsko – żywiecka – 14,
rzeszowska i wrocławska – 13,
białostocka, opolska i płocka – 12,
częstochowska, łódzka, świdnicka, toruńska i zamojsko – lubaczowska – 11.

Najmniej przyjętych kleryków na pierwszy rok ma seminarium w diecezji:

– bydgoskiej i drohiczyńskiej – 3,
– następnie w ełckiej i sosnowieckiej – 5,
koszalińsko – kołobrzeskiej – 6,
– olsztyńskiej i sandomierskiej – 7,
– elbląskiej, legnickiej i łowickiej – 8
oraz gnieźnieńskiej, łomżyńskiej i włocławskiej – 9.

Najwięcej katolików na jednego seminarzystę przypada w diecezji:

– łódzkiej  (wszystkich katolików jest  1.410.000 – Instytut Statystyki Kościoła w Polsce, dane z 2012 roku) –  na jednego kleryka przypada 25.636  (przy ogólnej liczbie 55 kleryków),
– łowickiej (wszystkich katolików jest  607.825) – na jednego kleryka przypada 21.708 ( przy 28 klerykach),
– bydgoskiej (katolików jest 589.570) – na jednego kleryka przypada 19.018  (przy 31 klerykach)
– warszawsko -praskiej (wszystkich katolików jest 1.113.000) na jednego kleryka przypada 18.555 (przy 60 klerykach w seminarium).

Najlepszą sytuacja pod względem liczby katolików na jednego kleryka ma diecezja:

– białostocka – na jednego kleryka przypada 5.177 katolików (przy łącznej liczbie 352.030
katolików w diecezji i przy sumie 68 kleryków w seminarium),
– tarnowska – na jednego kleryka przypada 5.643 katolików (przy łącznej liczbie 1.111.678  katolików w diecezji i przy sumie 197 kleryków w seminarium),
– drohiczyńska – na jednego kleryka przypada 5.675 katolików (przy łącznej liczbie 210.000 katolików w diecezji i przy sumie 37 kleryków w seminarium).

b) seminaria zakonne:

W seminariach zakonnych przeżywających formację jest 1703 mężczyzn. W roku 2013 było 1810. Narodowości polskiej jest 1405 kandydatów i 298 obcokrajowców. W postulacie rozpoczęło formację 262 chętnych, a do kolejnego etapu formacji przystąpiło 310 nowicjuszy (polacy i obcokrajowcy). W seminariach zakonnych na pierwszym roku jest 198 kleryków, a wszystkich  – 970.

Największą liczbę kandydatów w formacji mają:

Franciszkanie OFM – 206,
dalej Franciszkanie OFMConv – 143,
Salezjanie – 123,
Kapucyni – 112,
– Oblaci MN – 111,
Dominikanie – 99,
Jezuici – 98,
– Pallotyni – 77,
Paulini – 62,
Salwatorianie – 52,
– Redemptoryści – 48,
– Karmelici Bosi – 42,
Chrystusowcy – 41,
Saletyni – 40,
– Michalici – 33,
Klaretyni – 32,
– Misjonarze CM – 29,
Misjonarze św. Rodziny – 25,
Benedyktyni – 23,
– Marianie i Sercanie po 22,
Cystersi – 20,
– Pijarzy i Zgromadzenie Ducha Św. – 19,
Werbiści – 17.

 Pozostałe dane z zakonów i zgromadzeń oraz szczegółowy stan formujących się na kolejnych latach  i etapach formacji obrazuje tabela na: www.zyciezakonne.pl (statystyki)

Łącznie formację kandydatów do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło w roku 2014 – 784 kleryków, a w 2013 roku – 759 kleryków. Porównując te dwa lata, to formację do kapłaństwa rozpoczęło w roku 2014 w seminariach diecezjalnych i zakonnych o 25 kleryków więcej, niż w roku 2013. W roku 2012 było ich –  848, a w roku 2011 – 804 kleryków.

2. Zakony i zgromadzenia żeńskie

a)  Zgromadzenia żeńskie czynne

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych reprezentuje 101 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych w Polsce, mających 18.899 sióstr w 2276 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2100 sióstr pracuje poza granicami Polski: 376 sióstr w krajach na Wschodzie, 574 w krajach misyjnych i 1150 – w innych krajach. Nadal spada liczba ogólna sióstr, ze względu na małą liczbę powołań, która nie może zrównoważyć liczby sióstr odchodzących do wieczności. Liczba postulantek w 2014 roku – 221, tzn. tych dziewcząt, które wstąpiły do zgromadzeń i przynajmniej na tym etapie przeszły wstępną próbę powołania. W roku 2013 postulantek było 247.

Tak więc w dniu 31 grudnia 2014 roku było: 17.595 profesek wieczystych, 807 profesek
o ślubach czasowych, 276 nowicjuszki i 221 postulantek. W 2013 roku było: 17849 profesek wieczystych, 888 profesek o ślubach czasowych, 262 nowicjuszki i 247 postulantek.

Dane zaczerpnięte z Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Więcej szczegółowych  informacji na stronie: www.zakony-zenskie.pl  (statystyki)

 b)  Zgromadzenia żeńskie kontemplacyjne

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych skupia 83 klasztory
z 13 „rodzin zakonnych” (np. klaryski, karmelitanki, benedyktynki, wizytki, itd..). Żyje w nich 1319 sióstr, w tym: 1189 wieczystek,65 profesek czasowych, 33 nowicjuszki, 32 postulantki.

W 2013 roku wszystkich sióstr w klasztorach kontemplacyjnych było 1349, a w 2012 roku 1355. Warto zwrócić uwagę, że wstępujących kandydatek do sióstr kontemplacyjnych jest z roku na rok więcej, np. w 2012 roku było 24, w 2013 roku – 28, a w 2014 roku jest 32 postulantki.

Dane zaczerpnięte z Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Więcej szczegółowych  informacji na stronie: www.klauzura.katolik.pl  (statystyki)

 3.  Instytuty Świeckie

 Wśród nowych form życia konsekrowanego Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Vita consecrata” wymienia także instytuty świeckie. Mimo iż formalnie biorąc jest to nowa forma życia konsekrowanego w Kościele, licząca zaledwie pół wieku, to jednak na tyle już dojrzała, że Adhortacja poświęca jej osobny punkt dziesiąty i ponadto o instytutach świeckich wzmiankuje w innych miejscach siedem razy, głównie w kontekście apostolstwa (por. VC 2, 11, 32, 42, 54, 78, 99).

 Obecnie wszystkich instytutów zrzeszonych w Światowej Konferencji Instytutów Świeckich jest 169. Z niezrzeszonymi na świecie jest 182 instytuty świeckie, w tym 151 żeńskich, 17 kapłańskich i 4 z różnymi gałęziami. Są 4 instytuty podlegające Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Wszystkie skupiają ponad 38 tysięcy członków.

Informacje zaczerpnięte z  Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Więcej na: www.kkis.pl

4. Indywidualne Formy Życia Konsekrowanego

Do stanu dziewic konsekrowanych należą 193 panie (stan z grudnia 2014 r.). W Polsce jest też 239 wdów i 1 wdowiec (stan z grudnia 2014 r.). Do stanu życia pustelniczego należy 5 osób.

Informacje za: www.konsekrowane.org

Oprac.  ks. Przemysław Tyblewski – Poznań/ BPKEP

ŹRÓDŁOISKK/ BP KEP
PODZIEL SIĘ