20-03-2019
869

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich oraz „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. W każdej diecezji biskupi powołali Delegatów ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Od 2013 roku działa też Centrum Ochrony Dziecka, które przeszkoliło dotąd ok. 2 tys. osób. Nad jego pracami czuwa koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – o. Adam Żak, SJ. „Zero tolerancji dla pedofilii” – takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy.

„Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”.
9 października 2013 r.

W czerwcu 2009 r. (jeszcze przed okólnikiem z Kongregacji Nauki Wiary) Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia. W dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy oświadczyli: „Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”. Biskupi zaapelowali wówczas o reagowanie na krzywdę dzieci i szeroką prewencję. Przeprosili też za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. Prosili o szerokie spojrzenie na problem pedofilii, podkreślając, że ochrony i poczucia bezpieczeństwa potrzebują wszystkie dzieci, we wszystkich środowiskach.

W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r.  W 2017 roku zostały one zaktualizowane, tak aby odpowiadały ostatnim zmianom w prawie polskim.

3 marca 2017 roku w polskich diecezjach miał miejsce dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii. Już wcześniej, w 2014 r. w Krakowie, miała miejsce ogólnopolska liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Documents of the Polish Bishops’ Conference

Activities of the Church in Poland in terms of prevention and protection of children and youth (2005-2019) (summary) – PDF
Attività della Chiesa cattolica romana in Polonia nell’ambito della prevenzione degli abusi sessuali su minori da parte di chierici e dell’aiuto alle vittime (2005-2019) – PDF

march 2019

Communication of 382nd Plenary Assembly of the Polish Bishops’ Conference (punto 3) – Warsaw, 19 march 2019 – PDF
Comunicato della 382a Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Polacca (point 3) – Varsavia, 19 marzo 2019 – PDF
Sexual sbuse of minors by some clerics incardinated to polish dioceses and members professed by perpetual vows of male religious orders and associations of apostolic life on Poland.  – Warsaw 2019 – DOCX | PDF

październik 2018

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych  – czytaj całość

wrzesień 2018

Komunikat z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (pkt 3) – Płock, 26 września 2018 r. – DOCX | PDF

czerwiec 2017

„Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich”
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
18.02.2017

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia  – czytaj cały obowiązujący dokument

czerwiec 2017

 KEP znowelizowała Wytyczne dostosowując je do nowelizacji Kodeksu karnego.

październik 2014 r.

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia – czytaj cały dokument

Rada Prawna KEP wprowadziła do Wytycznych uwagi Stolicy Apostolskiej

czerwiec 2014 r.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce – czytaj cały obowiązujący dokument

październik 2013 r.

„Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”.
9 października 2013 r. 

Biskupi przyjęli trzy aneksy do Wytycznych – czytaj cały tekst
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży – czytaj cały tekst

czerwiec 2013 r. 

Powołanie koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegaci diecezjalni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Delegaci zakonni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

marzec 2012 r.

KEP przyjęła nową wersję Wytycznych
czerwiec 2009 r.
Wewnętrzne wytyczne przyjęte przez KEP
KEP przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia.

 

Wypowiedzi Papieża

Przemówienie Papieża Franciszka do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich – 21 września 2017 r. – czytaj całość
Przemówienie  Papieża Franciszka Przemówienie podczas spotkania z biskupami przybyłymi na Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii – 27 września 2015 r. – czytaj całość
Homilia Papieża Franciszka – Msza św. w kaplicy Domu św. Marty z udziałem niektórych ofiar nadużyć seksualnych dokonanych przez księży – 7 lipca 2014 r. – czytaj całość
List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii -19 marca 2010 r. – czytaj całość

 

Inne wypowiedzi

„Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich”

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
18.02.2017

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii – 3 marca 2017 r. – czytaj całość

Centrum Ochrony Dziecka

Działania Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka (COD) działa przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie od marca 2014 roku.  To ośrodek naukowy, a zarazem szkoleniowy w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Jego głównym zadaniem jest kształcenie specjalistów, którzy zdobytą wiedzę i doświadczenie przeniosą do własnych środowisk. Instytucją kieruje o. Adam Żak SJ, wyznaczony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Centrum oprócz kształcenia kadry opracowuje programy prewencji nadużyć seksualnych oraz wzory dobrych praktyk. Z jego inicjatywy w czerwcu 2014 roku została zorganizowana  pierwsza w Polsce konferencja przedstawiającą specyfikę nadużycia seksualnego wobec nieletnich w Kościele. Konferencja była adresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz do innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać z ofiarami i sprawcami. Towarzyszyła jej liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Od kilku lat przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka oprócz działalności warsztatowej i szkoleniowej biorą udział m.in. w Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw. Współpracują też od początku swej działalności z Centrum Ochrony Dzieci działającym obecnie w Rzymie.

21 listopada 2017 roku, wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Centrum Ochrony Dziecka  organizuje w Krakowie konferencję „Ochrona dziecka przed przemocą”.

Cele COD – rozmowa z ks. Adamem Żakiem, koordynatorem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 

Struktura organizacyjna COD

Sprawozdanie z działalności COD za lata 2013-2018

Więcej dokumentów i informacji – Strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka